Menu

Testování Covid

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů dětí, pedagogických pracovníků a zaměstnanců. V souladu se zásadou transparentnosti a čl. 13 nařízení GDPR informujeme o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a dalších důležitých informacích týkajících se zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování na přítomnost nákazy COVID-19. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Račiněves, příspěvková organizace, se sídlem Račiněves 39, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 72744863 (dále jen „škola”).

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Jana Chládková

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, ochrany zdraví dětí, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce), ale i dalších osob, které se s nimi stýkají ve škole i mimo školu, a dále za účelem vytváření bezpečného prostředí ve škole pro zajištění vzdělávání, zajištění bezpečnosti pracovního prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy a prokázání nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů vedených v evidenci provedených testů je plnění právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení GDPR  a z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení. Testování je prováděno na základě:

mimořádného opatření MZDR č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením testování dětí a žáků na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-19

mimořádného opatření MZDR č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-19

mimořádného opatření MZDR č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, které se týká omezení provozu škol s účinností od 12. 4. 2021

mimořádného opatření MZDR č. j.: MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN, kterým se nařizuje postup při zjištění pozitivity a vedení evidence provedených testů zaměstnanců

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - §101 a násl.

zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19 - § 2 odst. 2 písm. m) – příkaz k provedení testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedená nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence provedených testů dětí bude obsahovat adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorii osobních údajů, jiné údaje (datum provedení testu a výsledek testu, popř. důvody neprovedení testu).

V rámci evidence provedených testů zaměstnanců jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu, případně důvody neprovedení testu (testování provedeného mimo zaměstnavatele, prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní, práce z domova mezi dvěma testováními, pracovní neschopnost včetně karantény) a další nezbytné údaje sloužící k identifikaci zaměstnance, a to v nezbytném rozsahu oprávněně vyžadovaném zdravotní pojišťovnou.

Agregované údaje o provedeném testování dítěte, pedagogického pracovníka a zaměstnance škola elektronicky předává do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány za výše uvedenými účely krajské hygienické stanici, orgánům ochrany veřejného zdraví, registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a zdravotním pojišťovnám. Osobní údaje nejsou předávány do třetích země. Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování dítěte, pedagogického pracovníka a zaměstnance do aplikace COVID forms App..

Doba uchovávání osobních údajů

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato doba se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Uvedená doba se může na základě upřesněných oprávněných požadavků příslušných orgánů ve vztahu k jednotlivým osobním údajům změnit (zkrátit).

Jaká jsou Vaše práva

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, můžete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Při uplatňování svých práv prosíme, využijte v době probíhající pandemie COVID-19 přednostně elektronickou nebo korespondenční formu, tak aby se zamezilo šíření viru SARS-CoV-2. Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Dne 12. dubna 2021.

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Ferdinand

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den sousedů
  • Evropský den melanomu

Zítra má svátek Kamila

Mohlo by Vás zajímat