Navigace

Obsah

Školní řád

 

Identifikační údaje školy:

Název školy: Mateřská škola Račiněves, příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Račiněves

Jméno ředitele školy: Petra Černá

Provoz školy: 6,15 – 15,30

Telefon: 416 871 205, 607 830 229

 

Webové stránky: www.msracineves.cz

 

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např.vyhláška č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 1. Úvod, všeobecná ustanovení
 2. Základní cíle mateřské školy
 3. Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 4. Nástup a docházka do mateřské školy
 5. Ukončení docházky do mateřské školy
 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 7. Obsah předškolního vzdělávání
 8. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 9. Úplata za předškolní vzdělávání
 10. Organizace školního stravování
 11. Předávání a vyzvedávání dětí
 12. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
 13. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 14. Zabezpečení budovy a areálu mateřské školy
 15. Zacházení s majetkem mateřské školy
 16. Svobodný přístup k informacím
 17. Závěrečná ustanovení

 

Přílohy:

Č.1 Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Č.2 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Č.3 Pověření pro převzetí dítěte z mateřské školy

Č.4 Pravidla v naší školce

Č.5 Osnovy bezpečnosti

Č.6 Dodatek platný od 1.1.2017

 

 

 

 

 

 1. Úvod, všeobecná ustanovení

Školní řád vydává ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn a je přístupný v šatně dětí mateřské školy. Po vydání školního řádu s ním ředitelka mateřské školy prokazatelně seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí (při zahájení školní docházky).

Účinnost od 1.9.2016

 1. Základní cíle mateřské školy

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 2. Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 3. Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 4. Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 5. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 6. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 7. Poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

 1. Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 1. Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a veřejnost informuje obvykle prostřednictvím letáčků, ve vývěsce OÚ, nástěnkami v MŠ a obchodě a vyhlášením obecním rozhlasem (dle zákona č.561/2004 § 34 odst. 2. Zápis probíhá většinou v měsíci dubnu.
 2. Zápis do mateřské školy během školního roku je možný pouze tehdy, dovoluje-li to kapacita mateřské školy.
 3. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.
 4. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 5. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU) , pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.
 6. Rodiče (zákonní zástupci) předkládají ředitelce mateřské školy:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte potvrzený pediatrem podepsaný zákonným zástupcem (potvrzení o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování).

Přihlášku ke stravování

Originál rodného listu a OP zákonného zástupce

 

 1. Měsíc po zápisu dostanou zákonní zástupci rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 2. V případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy dle kritérií MŠ (zákon č.561/2004 Sb., § 34 odst.4). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně. (dle zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu)
 3. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

 

 

 1. Nástup a docházka do mateřské školy
 1. Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ „Rozhodnutí o odkladu školní docházky“, o kterém rozhodla příslušná základní škola.
 2. Adaptační doba viz příloha

 

 1. Ukončení docházky do mateřské školy (§ 35)

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce.

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6,15 do 16 hodin. Provozní hodiny vycházejí z podmínek a možností MŠ a rodičů s přihlédnutím k hygienickým a psychologickým potřebám dětí předškolního věku. Denní uspořádání dne je vyvěšeno na nástěnce pro rodiče v šatně dětí.
 2. Režim dne:

6,15 – 8,30 příchod dětí, spontánní hry a činnosti dle výběru a zájmu dětí, individuální činnosti, částečně řízená činnost, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh, hygiena

8,30 – 8,50 přesnídávka

8,50 – 9,30 činnosti dle třídního programu

9,30 – 11,30 pobyt dětí venku (náhradní činnosti)

11,30 – 12,15 hygiena, oběd, vydávání dětí, které jdou po obědě

12,15 – 14,00 odpočinek, relaxace, klidové činnosti pro nespící děti

14,00 – 14,30 hygiena, svačina

14,30 – 16,00 volné hry, zájmové činnosti

 

 • Stanovený základní režim dne může být pozměněn v případě různých akcí, konaných v mateřské škole nebo mimo ni.
 • Po dohodě s rodiči je možný příchod do mateřské školy i během dne.
 • Po obědě od 12,00 – 12,15 hodin si mohou rodiče vyzvednout děti, pozdější odchod je možný po předchozí dohodě.
 • V případě teplého a hezkého počasí se aktivity přesouvají ven.

 

 1.  Provoz mateřské školy lze z vážných organizačních a provozních důvodů po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Tuto informaci zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně. Pokud zákonní zástupci dítěte požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí si tuto skutečnost zajistit sami.
 2. V době letních prázdnin v červenci nebo v srpnu, bývá provoz přerušen zpravidla na 25 – 30 pracovních dní. Zákonní zástupci jsou informování 3 měsíce předem na nástěnce v šatně dětí a na schůzce rodičů.
 3. Dětem v MŠ je poskytováno hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu v MŠ. Dítě má nárok na 1 hlavní jídlo a 2 doplňková jídla-svačiny.  Velký důraz klademe na samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu, kulturu stravování a s tím související návyky. Je-li dítě v MŠ přítomno v době oběda, stravuje se vždy. Pokud dítě v MŠ neobědvá, odchází v určených hodinách před obědem. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se je vybízet, aby jídla poznaly a ochutnaly je. Přihlašovat nebo odhlašovat dítě z docházky je možno nejpozději do 8hodin telefonicky nebo ústně. Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši. Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11 – 12 hodin ve školní jídelně. V MŠ je dodržován pitný režim, dětem je podáván čaj nebo ovocné šťávy. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 1. Obsah předškolního vzdělávání

   

  6.1 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů (zákon č. 561/2004 Sb., § 33).

  6.2 Vyučující jazyk je český.

  6.3 Vzdělávání dětí zajišťují pedagogické pracovnice.

  6.4 MŠ pracuje v souladu s RVP v programu s názvem „Jsme kamarádi a máme se rádi!“  (zákon č.561/2004 Sb., § 4, § 5).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Práva a povinnosti obecně (všeobecně vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte)

 • Volný přístup do MŠ
 • Mít vlastní názor
 • Být vyslechnut
 • Být respektován
 • Vyjádřit se ke vzdělávací práci s přihlédnutím k požadavkům Školního vzdělávacího programu a právům dítěte, respektovat ŠVP, pokud je v souladu s právy dítěte.
 • Respektovat ŠVP MŠ, pokud je v souladu s právy dítěte.
 1. Práva dětí vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména článků:

Dítě má právo na svobodu projevu.

Má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním

Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání.

Má právo na plný rozvoj osobnosti.

Má právo na svobodnou hru.

 

Mezi další práva dětí patří např.: - kdykoliv se napít, jít na toaletu, jíst a tolik, kolik chtějí v souladu se zásadami zdravého životního stylu, aby jim dospělý pomohl, když potřebují, kdykoliv si během dne odpočinout, dokončit hru aj.

Pomoc dospělého, kdykoliv potřebují: pokud se cítí jakékoli nepohodě nebo má nějaká trápení má možnost požádat o pomoc či radu kohokoli z pracovníků školy.

 1. K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel soužití třídy, která si za pomoci paní učitelky stanoví na  začátku roku.

Srdíčkové pravidlo: máme se rádi

Pusinkové pravidlo: mluvíme slušně

Talířkové pravidlo: jak se chovat u stolu

Kapičkové pravidlo: chování v koupelně, šetření vodou

Hračkové pravidlo: chování se ke hračkám

Šnečkové pravidlo: bezpečnost

 

Přesné znění pravidel v příloze.

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

   

 • Rodiče mají právo být informováni o výsledcích vzdělávání dítěte
 • Povinností rodiče je zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, omlouvat jeho nepřítomnost v mateřské škole, telefonicky, sms
 • Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ
 • Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy po předchozí domluvě termínu
 • Rodiče mohou přivést i vyzvednout dítě kdykoliv během dne po předchozí domluvě
 • Povinností rodičů je předat dítě pedagogické pracovnici osobně
 • Jsou povinni oznamovat MŠ změny v osobních datech dítěte, telefon.kontaktu, zdr.pojišťovny
 • Vyjadřovat se k veškeré práci MŠ
 • Při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zástupci dětí platí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Další povinností zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Rodiče jsou o akcích v mateřské škole informování na nástěnce v dětské šatně pomocí sms zpráv, na jimi udané tel.číslo a také na webových stránkách školy.

 1. Pedagogické pracovnice nezodpovídají za hračky nebo jiné předměty, které dítě do mateřské školy donese.

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

8.1 Úplata za předškolní vzdělávání je v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání.

8.2 Stanovení výše úplaty se řídí Vnitřní směrnicí pro vybírání úplaty za předškolní vzdělávání – výše úplaty je 200,- Kč.

8.3 Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15.dne měsíce následujícího.

8.4 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bezúplatně.

8.5 Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona č.561/2004 Sb., jestliže opakovaně (3x) neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy splátkový kalendář nebo jiný termín úhrady.

 

 1. Organizace školního stravování

9.1 Stravování zajišťuje školní jídelna mateřské školy. Děti s celodenním pobytem v mateřské škole mají nárok na přesnídávku, oběd, svačinu. Stravné činí 30 Kč na den, děti s odkladem školní docházky 32 Kč.

 

9.2 První den nepřítomnosti dítěte nahlásí zákonný zástupce rádo do 8 hodin, aby nebylo započteno stravování. Pouze 1. Den nepřítomnosti mají rodiče možnost neodhlášený oběd si vyzvednout ve školní jídelně ve 12hodin. Pokud tak neučiní, strava propadá. Stravné se platí vždy do 15.dne měsíce následujícího a to pouze za stravu skutečně odebranou.

9.3 V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úplatu školního stravování, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (zákon č.561/2004 Sb., § 35).

 

 1. Předávání a vyzvedávání dětí

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě a zde je předat osobně paní učitelce-pracovnici. Zákonní zástupci převlékají své děti v šatně. Věci ukládají do skříněk označených značkou dítěte. Věci dětí označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Udržují ve skříňce pořádek.

Rodiče nenechávají děti v šatně samotné.

Dětí z MŠ smí vyzvednout pouze zákonní zástupci a osoby jimi pověřené (pověření ve školní matrice).

Rodiče si chodí pro své dítě až ke třídě nebo na školní zahradu.

 

Čas – doba vyzvedávání

Po obědě od 11,45 – 12,15

Odpoledne od 14,15 – 16,00

Po předchozí domluvě je možné si dítě vyzvednout i v jiný čas.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
 1. MŠ přihlíží při výchovně vzdělávací činnosti k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, poskytuje jim informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede knihu úrazů (zákon č.561/2004 Sb., §29 odst. 1,2,3).
 2. Školní úraz nelze nazvat úraz při cestě do mateřské školy a zpět.
 3. Děti v mateřské škole jsou pojištěny.
 4. Na 1 pedagogickou pracovnici v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání povoluje ředitelka mateřské školy podle §5 vyhlášky č.15/2005 Sb., odst.2 písmeno a) , počet 28 dětí.
 5. Mimo areál školy v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí může 1 pedagogická pracovnice dozorovat 20 dětí.
 6. Vchod do mateřské školy je od 8 hodin celodenně uzamčen, areál školy také.
 7. Rodiče dítěte jsou odpovědni za obsah skříňky dítěte, pečlivě dbají na to, aby děti nepřinesly do MŠ nebezpečné předměty – léky, hřebíky, skleněné nebo ostré předměty aj.
 8. Pedagogická pracovnice má právo nepřijmout dítě, které vykazuje projev nemoci. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí, požádá ho pedagogická pracovnice o doložení zdravotní způsobilosti potvrzené pediatrem na náklady zákonného zástupce.
 9. Léky ani léčebné prostředky mateřská škola nepodává.
 10. Infekční onemocnění v nejbližším okolí rodiny hlásí zákonný zástupce neprodleně mateřské škole.
 11. Při onemocnění dítěte v průběhu dne, upozorňuje mateřská škola rodiče telefonicky.
 12. Zákonný zástupce dítěte může pověřit k převzetí dítěte v MŠ třetí osobu, kterou uvede ve formuláři „Pověření“ mateřské školy včetně OP k ověření totožnosti pedagogickou pracovnicí. Toto Pověření se vydává na každý školní rok nové.
 13. Pedagogická pracovnice nepředá dítě osobě, byť uvedené na Pověření, pokud je viditelně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 14. Nenásilnou formou a přiměřeně věku seznamujeme děti s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, DVD) nebo vandalismu.
 15. V zájmu ochrany zdraví dětí v MŠ je nepřípustné donášet do MŠ jakékoliv příležitosti potraviny domácí výroby.
 16. Do prostoru mateřské školy je zákaz vstupu všech zvířat.
 17. Pro bezpečnost dětí byly vypracovány osnovy bezpečnosti, kde je popsáno jak se mají děti chovat a jsou zde vypsána rizika. Rodiče byli s těmito osnovami seznámeni.

 

 1. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí zaměstnanci školy monitoring (mají za úkol včas upozornit na vzniklé problémy, aby jejich řešení bylo zajištěno co nejdříve)  vztahů mezi dětmi ve třídě. Pokud vznikne problém a vztahy jsou narušené je nutno řešit je v počátku společně se zákonnými zástupci, po případě za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a paní učitelkou a mezi dětmi a zaměstnanci školy a zákonnými zástupci.

 

Ochrana před šikanou

 1. Rozhovor s dítětem, které porušuje pravidla ve školce, ukázka adekvátní varianty v projevech jeho chování, pochválit jeho zlepšení, všímat si zlepšení.
 2. Ochranný režim oběti – více ji sledovat, podporovat její sebevědomí, chválit a všímat si zlepšení.
 3. Vhodně zařazovat činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové ani poražení, využít pohádek, dramatizace, příběhy.
 4. V případě nutnosti požádat o spolupráci zákonného zástupce, maximální snaha získat ho na svou stranu.

 

 1. Zabezpečení budovy a areálu mateřské školy

Mateřská škola se otevírá v 6,00 h ráno.

Otevírají se obě branky u plotu a hlavní vchod.

Hlavní vchodové dveře jsou opatřeny koulí a zvonkem.

Otevírat hlavní dveře smí pouze dospělé osoby (nikdy ne děti).

 

Rodiče mají povinnost dveře za sebou zavírat.

 

V 8,00 paní školnice uzamkne obě branky a hlavní vchod.

Rodiče, kteří přivedou své dítě do školy po 8 hodině , zazvoní na zvonek u branky.

Paní školnice jim otevře a následně za nimi zamkne.

 

V 11,45 se otevře branka před hlavním vchodem pro rodiče dětí, které odcházejí po obědě domů. Na hlavním vchodě si rodiče zazvoní a zaměstnanci školy jim otevřou.

Ve 12,15 hodin se škola kompletně uzavře.

Ve 14,00 otevírá paní učitelka jednu branku pro rodiče. Rodiče, kteří si přijdou pro své dítě zazvoní na hlavní vchod.

V 16,00 hodin zamyká paní učitelka mateřskou školu a areál.

Školní budova, zahrada, prostor před školou je zabezpečen kamerovým systémem se záznamem.

 

 1. Zacházení s majetkem mateřské školy
 1. Při všech výchovně vzdělávacích činnostech v MŠ a v jejím areálu vedou pedagogické pracovnice děti k šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami a ostatním vybavením mateřské školy.
 2. Po dobu pobytu v prostorách školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost pedagogické pracovnici.
 3. Ve výjimečném případě, že by došlo k záměrnému zničení nebo odcizení majetku MŠ dítětem, se vztahy řeší mezi pedagogem, případně ředitelkou MŠ a rodičem vzájemným podílením a dohodou.
 1. Svobodný přístup k informacím

Povinnosti vyplívající ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – dokumentace školy je na vyžádání k dispozici zákonným zástupcům (zřizovací listina, jmenovací dekret, školní řád a školní vzdělávací program) u ředitelky školy.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. S obsahem školního řádu budou seznámeni zákonní zástupci dětí na třídní schůzce při zahájení nového školního roku 2016-2017 a bude ode dne platnosti umístěn na přístupném místě v šatně dětí.
 2. Školní řád mateřské školy Račiněves, příspěvková organizace, je závazný pro děti, zákonné zástupce dětí a pro pracovnice mateřské školy
 3. Tento školní řád nabývá účinnosti 1.9.2016

 

Vypracovala dne 20.08.2016 Petra Černá